NAJBOLJŠA ŠPORTNA ŠOLA NA DALJAVO

Lansko šolsko leto je bilo neobičajno. Zadnji del leta se je pouk izvajal na daljavo. Da bi naše učence kar se da spodbudili k telesni aktivnosti in jih navduševali za zdrav življenjski slog, smo se pri urah športa potrudili, da smo učencem posredovali čim bolj izvirne in zanimive vsebine. To je opazila tudi komisija iz Zavoda RS za šport Planica (pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS), ki nam je podelila zlato priznanje za najbolj športno šolo na daljavo v Sloveniji. Prepričali smo jih s prispevki v obliki kratkih video posnetkov, v različnih pisnih oblikah ter interaktivnih vsebinah.

Čestitke vsem učencem, ki ste se na tak način športno udejstvovali in nam tudi vi pošiljali velikokrat zelo zanimive in zabavne povratne informacije.

PRIZNANJE

OBVESTILO

Spoštovani starši, učenci in sodelavci.

Vlada Republike Slovenije je v petek, 18. 9. 2020 sprejela odlok, o katerem nas je pristojno ministrstvo z okrožnico obvestilo v soboto. Razmišljali smo, kako naj o tem obvestimo vas dragi učenci, spoštovani starši in sodelavci. Mehkega pristopa v takšnih situacijah žal ni, upamo pa, da bodo ukrepi učinkoviti in se bomo hitro vrnili v normalnejše pogoje.

V nadaljevanju navajamo vsebino okrožnice. 

Vlada Republike Slovenije je v petek, 18. 9. 2020, ob 21. uri, na dopisni seji sprejela »ODLOK o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2« (v nadaljevanju »Odlok«). S tem aktom, v uradnem listu bo Odlok predvidoma objavljen 19. 9. 2020, se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od ponedeljka, 21. 9. 2020, dalje. Spremembe so vezane predvsem na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih (med temi tudi v vrtcih, šolah, zavodih).

Določila in izjeme, ki so za naše področje pomembne, so v Odloku zapisane s sledečo dikcijo (navedba iz »ODLOKA o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 z dne 18. 9. 2020«):

»2. člen

(1) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

(2) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

3. člen

(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za:

 • osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,
 • učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,
 • osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

(3) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

(4) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport od začetka tega šolskega leta aktivno spremlja epidemiološko stanje v vrtcih, na šolah in zavodih, od dne 11. 9. 2020 pa je bila v ta namen vzpostavljena tudi aplikacija, preko katere ravnateljice in ravnatelji ažurno sporočate informacije, povezane s COVID-19. Glede na trenutno epidemiološko stanje na šolah ocenjujemo, da je na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja delež okuženih udeležencev izobraževanja ter udeležencev, ki jim je bila odrejena karantena, zelo nizek in je s tega vidika vzgojno-izobraževalni proces še vedno obvladljiv. Vzgojnoizobraževalno delo se v sled tega še naprej izvaja po modelu B.

Zaradi splošne epidemiološke slike, ki je trenutno značilna za Republiko Slovenijo, se uvajajo nekoliko strožji higienski ukrepi z namenom, da bi tudi v prihodnje ohranili nizko stopnjo okuženosti, vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa pa omogočili čim bolj nemoteno ter čim dlje trajajoče izvajanje pouka v prostorih šole, kot je predvideno v omenjenem modelu B. Prosimo vas, da tudi v nadalje sprotno spremljate usmeritve, priporočila in določila NIJZ in tako po svojih najboljših močeh, strokovno in organizacijsko najbolje pripomorete k uspešnosti prizadevanj k obvladovanju bolezni. Ko se bo splošna epidemiološka slika v državi izboljšala, bomo prešli nazaj na rahlejše higienske ukrepe, v nadaljevanju pa upamo, čim prej na »model A«. 

Ostanimo odgovorni in s tem zdravi! Spoštljiv pozdrav! (konec navedka)

Povezava do odloka v celoti: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020124.pdf (zap. št. 2257) 

Verjamemo, da se vam ob branju okrožnice poraja veliko vprašanj, tudi nestrinjanja. Razumemo vas, tudi sami stremimo k temu, da bi ukrepe pristojnih predvsem pravilno razumeli in jih primerno izvajali, ob tem pa ne pozabili na potrebe naših učencev, vas staršev in zaposlenih.

Davorin Majhenič, ravnatelj

PRIPOROČILA O UPORABI MASK IZVEN RAZREDA

Spoštovani starši!

Glede na trenutno situacijo, bo priporočilo NIJZ o nošenju mask za otroke od 6. leta dalje v prostorih izven učilnice, verjetno veljalo še naprej – https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2.

Ministrstvo (MIZŠ) nam v okrožnici 3. 9. 2020 priporoča, naj primere odklonitve nošenja maske zabeležimo (več v okrožnici).

Prosimo, da imajo učenci maske s seboj.

Hvala za razumevanje.

Davorin Majhenič, ravnatelj

OBVESTILO

Spoštovani učenci in starši!

Po navodilih Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se s  torkom, 1. 9. 2020, začne pouk za vse učence, po tako imenovanem modelu B, za katerega bo v OŠ Branik veljalo sledeče:

Učenci ob prihodu v šolo razrednikom oddajo podpisano IZJAVO (priloga – objavljena na spletni strani).

Prvi šolski dan bodo učenci imeli prvi dve uri oddelčno skupnost z razrednikom, potem se bo pouk nadaljeval po urniku.

PREVOZI

Avtobus in kombi bosta s 1. 9. 2020 vozila po voznem redu, ki bo do začetka šole objavljen na spletni strani v zavihku »starši«, podzavihek »prevozi«.

Maske so na avtobusu in kombiju, po novih navodilih NIJZ, obvezne za vse vozače.

Zaželeno je, da kdor lahko, pride v šolo peš, s kolesom ali s starši.

 PRIHOD V ŠOLO:

 • Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred poukom, vozači pa ob voznem redu IN GREDO BREZ PREOBUVANJA V MATIČNO UČILNICO.
 • Učenci razredne stopnje, ki so vpisani v jutranje varstvo, pridejo v šolo pri zadnjem vhodu (pri devetletki) od 6.30 dalje.

VHODI in IZHODI:

 • 1. R – vhod pri devetletki
 • 2. R – vhod pri devetletki
 • 3. R – vhod pri devetletki
 • 4. R – glavni vhod
 • 5. R – glavni vhod
 • 6. R – vhod pri hišniku ali spodnji vhod
 • 7. R – vhod pri hišniku ali spodnji vhod
 • 8. R – vhod pri telovadnici
 • 9. R – vhod pri telovadnici

 MATIČNE UČILNICE:

 • 1. RAZRED – učilnica 1. razreda
 • 2. RAZRED – učilnica 2. razreda
 • 3. RAZRED – učilnica 3. razreda
 • 4. RAZRED – učilnica 4. razreda
 • 5. RAZRED – učilnica 5. razreda
 • 6. RAZRED – učilnica SLOVENŠČINE
 • 7. RAZRED – učilnica MATEMATIKE
 • 8. RAZRED – učilnica ANGLEŠČINE
 • 9. RAZRED – učilnica BIOLOGIJE

ODHODI DOMOV:

 • Učenci razredne stopnje, ki odhajajo domov v spremstvu staršev, jih starši počakajo na parkirišču pri devetletki, kjer s pomočjo zvoncev za različne skupine pozovejo učitelja, da učenca odpravi iz šole. Starši ne vstopajo v šolo.
 • Učenci predmetne stopnje odhajajo domov sami. V primeru, da jih pridejo iskati starši, se učenci ob dogovorjeni uri odpravijo skozi dogovorjeni izhod na glavno parkirišče.
 • Vozači gredo na parkirišče v spremstvu učitelja

MALICA in KOSILO

O poteku in urniku malice in kosila bodo učenci seznanjeni prvi šolski dan.

OPB:

Učenci bodo v podaljšanem bivanju v treh skupinah:

 • učenci prvega in drugega razreda v učilnici 1. razreda,
 • učenci tretjega, četrtega in petega razreda v učilnici 4. razreda,
 • učenci vozači v učilnici 3. razreda.

IN ŠE:

Starši za kakršen koli opravek v šoli pozvonijo pri glavnem vhodu in počakajo. Ob tem uporabljajo zaščitno masko.

Pomembno je, da v šolo prihajajo le zdravi otroci. Pri delu pa bomo še vedno upoštevali poostrene higienske standarde, ki jih je izdal NIJZ. Otroci starejši od 12 let in zaposleni v skupnih prostorih uporabljajo zaščitno masko (učenci pri pouku ne).

USPEŠNO IN ZDRAVO ŠOLSKO LETO!

Davorin Majhenič, ravnatelj

OBVESTILO

Spoštovani starši!

1.9.2020 začenjamo novo vrtčevsko leto, za katerega si vsi želimo, da bi potekalo čimbolj umirjeno. Zaradi možnosti okužb z virusom Covid-19, se moramo še naprej držati varnostnih ukrepov in priporočil s strani NIJZ-ja, da bi preprečili širjenje virusa.

S 1.9.2020 bo omogočen vstop v vrtec tudi staršem. Prosimo pa, da ob vstopu upoštevate naslednja pravila:

 • v vrtec lahko vstopajo naenkrat  le štirje (4) starši z otroki, ostali počakate pred vhodom, upoštevajoč varnostno razdaljo,
 • odrasli si razkužijo roke na vhodu,
 • odrasli obvezno uporabljajo zaščitno masko.

Prosimo vas, da otroke v čim krajšem času oddate vzgojiteljici v skupino in  zapustite vrtčevske prostore!

Pomembno je, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci.

Prvi dan prihoda prinesete s seboj podpisano »Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec po odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni«.

USPEŠNO IN ZDRAVO VRTČEVSKO LETO!

Tjaša Čehovin, pomočnica ravnatelja za vrtec                                                                              Davorin Majhenič, ravnatelj